Osnovni zadaci Društva su:


1.evidentiranje i okupljanje profesora pedagoga-psihologa, psihologa, pedagoga na nivou Tuzlanskog kantona radi organizovanog djelovanja i zaštite digniteta profesije ovog profila stručnosti,kako u materijalnom pogledu tako i u cilju odgovaerajućeg pozicioniranja radnog mjesta u novom modelu menadžmenta škole 

2.organizacija seminara za pedagoge i nastavnike u cilju zaštite mentalnog zdravlja nastavnika

3.organizovanje okruglih stolova prema određenim aktuelnim temama i zbivanjima u obrazovanju 

4.ostvarivanje saradnje sa drugim sličnim udruženjima i nevladinim organizacijama na nivou kantona,države BIH kao i međudržavna saradnja uključivanje i donošenje školskih preventnih programa protiv bolesti ovisnosti 

5.saradnja sa sredstvima javnog informisanja praćenje i 

6.učešće u donošenju zakoske regulative i standarda vezanih za struku vrši i druge poslove utvrđene programom rada Udruženja,zahtjevima škola i Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

 

an image
UG DPPTK
A.Izetbegovića br. 2,
Srebrenik 75350
Eml: udruzenje@dpptk.net
Phone: +387 35 64 72 60
Fax: +387 64 72 60

Radovi


13.05.2016Jednakost šansi može se održati politikom obrazovanja
Autori: Mirzeta Hadžić-Suljkić Institucija: Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet Datum objave: 13.05.2016.godine

27.02.2015Motivacija postignuća – pretpostavka uspješnom učenju
Autori: Lejla Muratović Institucija: Filozofski fakultet u Tuzli Stručni skup: Stručni skup pedagoga i psihologa TK Datum objave: 27.02.2015.godine

27.02.2015Motivirajuće vrednovanje učeničkih dostignuca
Autori: Izet Pehlić Institucija: IPF Univerziteta u Zenici Stručni skup: Stručni skup pedagoga i psihologa TK Datum objave: 27.02.2015.godine

27.02.2015Unapređenje i razvoj školske kulture
Autori: Izet Pehlić Institucija: IPF Univerziteta u Zenici Stručni skup: Stručni skup pedagoga i psihologa TK Datum objave: 27.02.2015.godine

15.01.2014Kompetencije i osobine ličnosti školskog pedagoga-psihologa
Autori: Mirzeta Hadžić-Suljkić Institucija: Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet Stručni skup: Stručni skup pedagoga i psihologa TK Datum objave: 15.01.2014.godine