Osnovni zadaci Društva su:


1.evidentiranje i okupljanje profesora pedagoga-psihologa, psihologa, pedagoga na nivou Tuzlanskog kantona radi organizovanog djelovanja i zaštite digniteta profesije ovog profila stručnosti,kako u materijalnom pogledu tako i u cilju odgovaerajućeg pozicioniranja radnog mjesta u novom modelu menadžmenta škole 

2.organizacija seminara za pedagoge i nastavnike u cilju zaštite mentalnog zdravlja nastavnika

3.organizovanje okruglih stolova prema određenim aktuelnim temama i zbivanjima u obrazovanju 

4.ostvarivanje saradnje sa drugim sličnim udruženjima i nevladinim organizacijama na nivou kantona,države BIH kao i međudržavna saradnja uključivanje i donošenje školskih preventnih programa protiv bolesti ovisnosti 

5.saradnja sa sredstvima javnog informisanja praćenje i 

6.učešće u donošenju zakoske regulative i standarda vezanih za struku vrši i druge poslove utvrđene programom rada Udruženja,zahtjevima škola i Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

 

an image
UG DPPTK
A.Izetbegovića br. 2,
Srebrenik 75350
Eml: udruzenje@dpptk.net
Phone: +387 35 64 72 60
Fax: +387 64 72 60

Seminari


13.12.2017Predavanje na temu „Povezanost samopoštovanja, učenja životnih umijeća i odgojno-obrazovne aktivnosti u školi i lokalnoj zajednici“
Predavanje na temu „Povezanost samopoštovanja, učenja životnih umijeća i odgojno-obrazovne aktivnosti u školi i lokalnoj zajednici“

27.12.2016Seminar o radu s nadarenom djecom
Društvo pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona, Odsjek za pedagogiju i psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, organizirao je danas seminar za pedagoge i psihologe osnovnih škola o temi

27.05.2016Aktiv pedagoga-psihologa Opcine Gracanica i Doboj Istok je realizirao jednoobraznu radionicu na temu : "Nastavnik razrednik"
Aktiv pedagoga-psihologa Opcine Gracanica i Doboj Istok je u II polugodistu skolske 2015/2016 godine. realizirao jednoobraznu radionicu na temu : "Nastavnik razrednik".

15.01.2015Stručni skup pedagoga i psihologa TK
Jedna od glavnih aktivnosti Društva pedagoga i psihologa TK je osnaživanje članova kroz organizaciju kvalitetnih edukacija koje imaju za cilj da promovišu rad pedagoga i čine ga kvalitetnijim.