Osnovni zadaci Društva su:


1.evidentiranje i okupljanje profesora pedagoga-psihologa, psihologa, pedagoga na nivou Tuzlanskog kantona radi organizovanog djelovanja i zaštite digniteta profesije ovog profila stručnosti,kako u materijalnom pogledu tako i u cilju odgovaerajućeg pozicioniranja radnog mjesta u novom modelu menadžmenta škole 

2.organizacija seminara za pedagoge i nastavnike u cilju zaštite mentalnog zdravlja nastavnika

3.organizovanje okruglih stolova prema određenim aktuelnim temama i zbivanjima u obrazovanju 

4.ostvarivanje saradnje sa drugim sličnim udruženjima i nevladinim organizacijama na nivou kantona,države BIH kao i međudržavna saradnja uključivanje i donošenje školskih preventnih programa protiv bolesti ovisnosti 

5.saradnja sa sredstvima javnog informisanja praćenje i 

6.učešće u donošenju zakoske regulative i standarda vezanih za struku vrši i druge poslove utvrđene programom rada Udruženja,zahtjevima škola i Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

 

an image
UG DPPTK
A.Izetbegovića br. 2,
Srebrenik 75350
Eml: udruzenje@dpptk.net
Phone: +387 35 64 72 60
Fax: +387 64 72 60

Statut Društva


abortion pill usa legal

usa buy abortion pill website where to buy abortion pill in usa

buy albuterol inhalers online

buy ventolin online

buy albuterol inhaler

buy ventolin puffer

abortion pill spain

abortion pill spain recursosred.es

protonix

protonix

cipro

cipro redirect

kamagra

kamagra homieinex.com

elavil

elavil redirect

protonix

protonix read here

voltaren

voltaren onderdewatertoren.nl

vasotec

vasotec davidnorlin.se

lexapro

lexapro read here

melatonin and pregnancy safety

melatonin and pregnancy

Na osnovu člana 11. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Sl. novine F BIH“ 45/02), Osnivačka skupština Udruženja građana Društvo pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 11. oktobra 2018. godine, donosi novi:

 

 

STATUT

UDRUŽENJA GRAĐANA

DRUŠTVO PEDAGOGA I PSIHOLOGA TUZLANSKOG KANTONA

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

(Zadaće Društva)

1)      Udruženje građana Društvo pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu Društvo) je neprofitno, dobrovoljno strukovno udruženje pedagoga-psihologa, pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona.

2)      Društvo je osnovano s ciljem promocije poslova pedagoga-psihologa, pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona, unapređenja djelokruga rada pedagoga-psihologa, pedagoga i psihologa, te osiguravanja profesionalnog integriteta pedagoga-psihologa,  pedagoga i psihologa općenito.

 

 

Član 2.

 (Definiranje Društva)

1)      Ovim Statutom, a u skladu sa Zakonom uređuju se:

-          Puni i skraćeni naziv Društva;

-          Puni i skraćeni naziv Društva na engleskom jeziku;

-          Sjedište Društva;

-          Ciljevi Društva;

-          Postupak za primanje i isključivanje članova Društva;

-          Organi Društva;

-          Izbori u Društvu;

-          Izvori finansiranja Društva;

-          Javnost rada Društva;

-          Način donošenja Statuta, te postupak za izmjene i dopune Statuta i donošenje drugih općih akata Društva;

-          Oblik i sadržaj pečata Društva;

-          Zastupanje i predstavljanje Društva;

-          Postupak za prestanak rada Društva;

-          Postupak za raspolaganje imovinom i drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Društva.

 

 

II. NAZIV, SKRAĆENI NAZIV, SJEDIŠTE, PEČAT I ZNAK DRUŠTVA

 

 

Član 3.

(Naziv Društva)

1)      Naziv Društva je: Udruženje građana Društvo pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Društvo).

2)      Skraćeni naziv Društva je: UG DPPTK.

3)      Naziv Društva na engleskom jeziku je: Civil Society Organization The Association of School Educators and Psychologists of Tuzla Canton.

4)      Skraćeni naziv Društva na engleskom jeziku je ASEP

5)      Puni naziv Društva službeno se koristi na sva tri službena jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini (bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku).

6)      Sjedište Društva je: ulica Alije Izetbegovića br. 2, Srebrenik.

 

 

Član 4.

(Pečat Društva)

1)      Društvo ima pečat.

2)      Pečat je okruglog oblika, prečnika 32 mm, s tekstom pisanim latinicom u krugu Udruženje građana Društvo pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona,  a u sredini tekst: UGDPP TUZLA.

 

 

Član 5.

(Štambilj Društva)

1)      Društva ima štambilj koji se koristi samo za protokol.

2)      Štambilj je četvrtastog oblika dužine 50 mm i širine 20 mm, s tekstom: Udruženje građana Društvo pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona Tuzla i prostorom za upisivanje broja i datuma službenih akata.

3)      Bliže odredbe o broju pečata i štambilja te načinu njihovog korištenja i čuvanja utvrdit će Upravni odbor Društva posebnom odlukom.

 

 

Član 6.

(Logo Društva)

1)      Logo Društva je stiliziran crtež odrasle osobe koja vodi dijete držeći ga za ruku, a ispod je tekst Društvo pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona.

 

 

Član 7.

(Pravni status Društva)

1)      Društvo ima svojstvo pravnog lica, a stiče ga upisom u Registar.

2)      Društvo je samostalno u ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom Društva, a u skladu s Ustavom i Zakonom.

 

 

III. PROGRAMSKI CILJEVI I ZADACI

 

 

Član 8.

(Ciljevi i zadaci Društva)

1)      Rad Društva zasniva se na Programu Društva. Godišnji program rada usvaja se na Skupštini Društva na prijedlog Upravnog odbora.

2)      Osnovni zadaci Društva su:

-          Evidentiranje i okupljanje diplomiranih pedagoga-psihologa, diplomiranih pedagoga, diplomiranih psihologa, profesora pedagogije, profesora psihologije, na području Tuzlanskog kantona radi organiziranog djelovanja i zaštite digniteta profesije ovog profila stručnosti, kako u materijalnom pogledu tako i u cilju odgovarajućeg pozicioniranja radnog mjesta u novom modelu menadžmenta škole;

-          Organiziranje edukacija i seminara  za učitelje, nastavnike, profesore, pedagoge i psihologe, te pedagoge-psihologe u funkciji profesionalnog razvoja i praćenja savremenih dostignuća u pedagogiji i psihologiji;

-          Organiziranje seminara za nastavnike, pedagoge i psihologe, te pedagoge-psihologe u cilju zaštite mentalnog zdravlja nastavnika;

-          Organiziranje okruglih stolova, simpozija, tribina, prezentacija, konferencija, stručnih i naučnih skupova prema određenim aktualnim temama i zbivanjima u odgoju i obrazovanju;

-          Ostvarivanje saradnje s drugim udruženjima i nevladinim organizacijama, institucijama, državnim organima na području kantona, države BiH kao i međudržavna saradnja;

-          Uključivanje i donošenje školskih preventnih programa protiv bolesti ovisnosti, međuvršnjačkog nasilja, trgovine ljudima;

-          Učešće u naučno-istraživačkim projektima, konkursima koji se odnose na oblasti odgoja i obrazovanja;

-          Saradnja sa sredstvima javnog informisanja;

-          Praćenje i učešće u donošenju zakonske regulative i standarda vezanih za struku;

-          Pružanje psihološke i pedagoške podrške pedagozima, psiholozima i nastavnicima;

-          U okviru Društva, po mogućnosti pokreće rad savjetovališta ;

-          Po mogućnosti formira sekcije;

-          Organizira stručne i naučne konferencije;

-          Organizira stručne posjete drugim udruženjima u državi i međunarodne posjete od značaja za struku;

-          Pokreće aktivnosti u funkciji unapređenja mentalnog zdravlja učenika;

-          Po mogućnosti izdaje Zbornik radova s konferencija i pokreće časopis od značaja za struku;

-          Radi na projektima u funkciji struke;

-          Zalaže se za struku i štiti je kroz  zakonsku regulativu, promovira struku, te se po potrebi predstavnik Društva medijski oglašava u cilju upoznavanja  društvene zajednice o značaju pedagoške i psihološke struke;

-          Vrši i ostale poslove utvrđene programom rada Društva, zahtjevima škola i Ministarstva obrazovanja i nauke TK i Pedagoškog zavoda TK.

 

 

Član 9.

(Mjere i akcije)

1)      Radi ostvarivanja programskih ciljeva Društva poduzima mjere i akcije:

- zauzima stavove i s njima upoznaje nadležne organe;

- daje incijativu za izmjene Zakona i drugih Propisa, te daje svoje mišljenje u postupku za njihovo donošenje;

- preko svojih predstavnika sudjeluje u radu komisija, vijeća i drugih tijela kada se raspravlja o oblasti odgojno-obrazovnog rada;

- ostvaruje kontinuiranu saradnju s Ministarstvom obrazovanja i nauke TK i Pedagoškim zavodom TK u cilju iznošenja prijedloga za unapređenje odgojno-obrazovnog rada te položaja i uloge pedagoga u školama, odnosno kontinuirane međusobne razmjene informacija i prijedloga.

 

 

Član 10.

(Ostali poslovi)

1)      U izvršavanju svojih zadataka iz svoje djelatnosti Društvo:

-                     utvrđuje godišnji i dugoročni program rada i osigurava uslove za njihovo              realiziranje;

-                     vrši koordinaciju i usklađivanje potreba i interesa učenika i zaposlenika u    školama;

-                     podstiče razvoj i unapređenje obrazovanja, međunarodnog prijateljstva, kulture i umjetnosti, tjelesne i tehničke kulture, obrazovanja i usavršavanja mladih u oblasti društvenog odgoja;

-                     utvrđuje mjerila za vrednovanje programa djelatnosti i vrši raspored sredstava za njihovo ostvarivanje, nakon prethodnog dogovaranja i usklađivanja interesa članova Društva;

-                     vrši i druge poslove utvrđene programom rada Društva.

 

 

 

 

IV. POSTUPAK ZA PRIMANJE I ISKLJUČENJE ČLANOVA DRUŠTVA

 

 

Član 11.

(Članstvo)

1)      Članstvo u Društvo je dobrovoljno.

2)      Članovi Društva mogu biti redovni, počasni, pridruženi, pomažući i privremeni. Status člana Društva može steći svako fizičko lice (državljanin Bosne i Hercegovine, kao i strano lice koje ima boravište u Bosni i Hercegovini), pod uslovima propisanim Zakonom i Statutom Društva.

3)      Redovnim članovima Društva mogu postati diplomirani pedagozi-psiholozi, diplomirani pedagozi, diplomirani psiholozi, profesori pedagogije, profesori psihologije, univerzitetski profesori iz oblasti pedagogije i psihologije, te savjetnici Pedagoškog zavoda TK iz navedenih oblasti.

4)      Redovnim članovima se postaje ispunjavanjem pristupnice i plaćanjem članarine.

5)      Osnivači stiču status redovnog člana Društva danom registracije Društva.

6)      Počasni članovi mogu biti osobe izvan struke koje mogu doprinijeti razvoju djelokruga poslova pedagoga i psihologa.

7)      Naziv počasnih članova Društva dodjeljuje Skupština Društva na prijedlog Upravnog ili Nadzornog odbora ili članova Društva.

8)      Počasni članovi nemaju pravo glasa.

9)      Pridruženi članovi mogu biti osobe izvan struke koje mogu doprinijeti razvoju djelokruga poslova pedagoga i psihologa.

10)  Pomažući član Društva može biti pojedinac izvan struke, domaći ili iz inostranstva, koji moralno ili materijalno pomaže rad Društva.

11)  Privremeni članovi mogu biti studenti studijskih odsjeka:_Pedagogija-psihologija, Pedagogija, Psihologija, kao i diplomirani pedagozi-psiholozi, diplomirani pedagozi, diplomirani psiholozi, profesori pedagogije, profesori psihologije koji nemaju zaposlenje. Upravni odbor Društva regulira posebnom odlukom njihova prava kad su u pitanju edukacije, konferencije, seminari.

12)  Članovi Društva koji ne plaćaju članarinu su: penzioneri, studenti Pedagogije-psihologije, studenti Pedagogije, student Psihologije, te nezaposleni pedagozi-psiholozi, pedagozi, psiholozi, profesori pedagogije i profesori psihologije. Članovi koji ne plaćaju članarinu imaju pravo sudjelovati u radu, ali nemaju pravo odlučivanja, osim ukoliko svoje članstvo u Društvu ne zasnuju kao redovni članovi na način kako je to propisano članom 11., stav 3. i 4., te članom 12, stav 4., 5. i 6.

 

 

Član 12.

(Članarina)

1)      Redovni članovi Društva plaćaju članarinu za članstvo u Društvu.

2)      Visinu članarine utvrđuje Upravni odbor Društva.

3)      Društvo vodi registar članova za svaku od kategorija članstva.

4)      Redovni članovi Društva zaposleni na neodređeno radno vrijeme članarinu plaćaju mjesečno kroz obračun plate. Iznos članarine je 0,5%  od iznosa mjesečne plate.

5)      Redovni članovi Društva koji nisu zaposleni na neodređeno vrijeme plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 60,00 KM.

6)      Članovi Društva iz stava 5., član 12, godišnju članarinu mogu platiti jednokratno, u dijelovima ili kroz obračun plate.

7)      Počasni, pridruženi, potpomažući i privremeni članovi Društva ne plaćaju članarinu.

 

 

Član 13.

(Prava i dužnosti članova)

1)      Prava redovnih članova Društva su:

-          Da učestvuju u radu i aktivnostima Društva;

-          Mogu birati organe Društva i biti birani u iste;

-          Da daju primjedbe, prijedloge i sugestije za rad Društva;

-          Da odlučuju o radu organa Društva;

-          Da se pridržavaju Statuta Društva, odluka, zaključaka i preporuka organa Društva;

-          Da se zalažu za namicanje sredstava za programe i projekte Društva;

-          Da redovno plaćaju članarinu;

-          Da čuvaju ugled Društva;

-          Da imaju zaštitu Društva kada su ometani u svom stručnom radu;

-          Da uživaju sva prava i zaštitu Društva, pod uvjetima ovog Statuta.

 

 

Član 14.

(Prestanak članstva)

1)      Članstvo u Društvu prestaje

-          Dobrovoljnim istupanjem iz Društva;

-          Isključenjem zbog teže povrede Statuta Društva;

-          Neplaćanjem članarine (tri mjeseca zaredom);

-          Usljed duže neopravdane pasivnosti u radu Društva;

-          Prestankom rada Društva;

-          Smrću člana.

 

 

      Član 15.

     (Istupanje iz Društva)

1)      Članovi Društva mogu istupiti iz Društva na osnovu pisane izjave o istupanju koju dostavljaju Upravnom odboru Društva.

2)      Datumom prestanka članstva u Društva smatra se datum prijema izjave o istupanju.

 

 

Član 16.

(Isključenje iz Društva)

1)      Članovi Društva koji grubo krše Statut Društva, ne izvršavaju svoje obaveze prema Društvu ili svojim postupcima nanose štetu Društvu i/ili narušavaju ugled Društva mogu biti isključeni iz Društva.

2)      Prije donošenja odluke o isključenju, ti članovi Društva moraju biti u pisanoj formi  obaviješteni o prijedlogu za isključenje, kao i o razlozima zbog kojih se predlaže isključenje.

3)      Tim članovima Društva se mora ostaviti rok od 5 dana za izjašnjenje o pokrenutom prijedlogu za isključenje iz Društva.

4)      Odluku o isključenju iz članstva Društva predlaže i donosi Upravni odbor Društva dvotrećinskom većinom glasova.

5)      Protiv odluke o isključenju iz članstva Društva dozvoljena je žalba Skupštini Društva u roku od 15 dana od dana dostavljanja pisane odluke o isključenju.

6)      Odluka Skupštine Društva po žalbi je konačna.

 

 

 

 

V. ORGANI DRUŠTVA

 

 

Član 17.

(Organi Društva)

1)      Organi Društva su:

a)      Skupština Društva;

b)      Predsjednik/ca Društva;

c)      Upravni odbor Društva;

d)     Nadzorni odbor Društva.

 

 

a)      SKUPŠTINA DRUŠTVA

 

 

Član 18.

(Skupština Društva)

1)      Najviši organ Društva je Skupština Društva.

 

 

Član 19.

(Članovi Skupštine)

1)      Skupštinu čine svi redovni članovi Društva, a za održavanje Skupštine potrebno je minimalno 30 redovnih članova Udruženja.

2)      Članovi Skupštine mogu biti samo iz reda redovnih članova Društva.

3)      Djelovanje organa Društva odvija se kolektivno u okviru ovlaštenja utvrđenih ovim Statutom.

 

 

Član 20.

(Mandat zastupnika)

1)      Mandat zastupnika započinje sticanjem statusa redovnog člana Društva, a prestaje prestankom redovnog članstva u Društvu.

2)      Izbor i opoziv zastupnika-članova vrši se po postupku i u skladu s normativnim aktima Društva.

 

 

Član 21.

(Sjednice Skupštine)

1)      Sjednica Skupštine Društva može se zakazati kao redovna i vanredna.

2)      Redovna sjednica Skupštine Društva održava se najmanje jednom godišnje, a istu saziva predsjednik/ca Skupštine Društva na osnovu zaključaka Upravnog odbora, odnosno dopredsjednik/ca koji zamjenjuje predsjednika/cu u slučaju njegove/njene objektivne spriječenosti.

3)      Vanrednu sjednicu Skupštine Društva, po zakazanoj potrebi saziva Upravni odbor Društva na vlastitu incijativu, na zahtjev Nadzornog odbora Društva, odnosno na zahtjev najmanje jedne trećine zastupnika u Skupštini Društva.

 

 

Član 22.

(Sazivanje sjednice Skupštine)

1)      Sjednica Skupštine Društva mora se najaviti najmanje 8 dana prije datuma predviđenog za održavanje sjednice, s naznakom vremena i mjesta održavanja te Dnevnog reda.

2)      U izuzetnim slučajevima sazivanje sjednice Skupštine Društva može se najaviti i u kraćem roku, ali ne kraćem od 3 dana prije datuma predviđenog za održavanje sjednice.

3)      Skupština Društva punovažno odlučuje i donosi odluke ako je na sjednici prisutno najmanje 30 zastupnika, odnosno 30 redovnih članova Društva.

4)      Odluke donosi u pravilu koncenzusom, odnosno većinom glasova od ukupnog broja na sjednici prisutnih zastupnika, ako tako odluči Skupština Društva.

 

 

Član 23.

(Zadaće Skupštine)

1)      Skupština Društva:

-          donosi Statut Društva i odlučuje o njihovim izmjenama i dopunama;

-          donosi Poslovnik o svom radu i o radu organa i radnih tijela Društva;

-          bira i razrješava Upravni i Nadzorni odbor Društva;

-          imenuje radna tijela Društva (komisije, vijeća, radne grupe i druga tijela);

-          donosi smjernice za rad Društva;

-          donosi Program rada Društva;

-          donosi finansijski plan i završni račun Društva;

-          raspravlja i odlučuje o svim pitanjima koja se tiču realizacije programskih ciljeva i djelatnosti Društva;

-          donosi odluku o izborima u Društvu, najkasnije mjesec dana prije održavanja izbora;

-          razmatra izvještaj o radu Upravnog odbora Društva i o istom daje ocjenu;

-          razmatra i usvaja izvještaj o radu i finansijskom poslovanju udruženja;

-          odlučuje o dodjeljivanju priznanja i nagrada;

-          odlučuje o žalbi člana Društva;

-          donosi odluke i zaključke iz svoje nadležnosti;

-          odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

 

 

 

 

Član 24.

(Predsjednik/ca Skupštine)

1)      Skupština Društva iz svojih redova bira predsjednika/cu i dopredsjednika/cu Skupštine Društva na mandat od 4 godine koji može biti ponovno biran.

 

 

Član 25.

(Sazivanje Skupštine)

1)      Predsjednik/ca Skupštine saziva Skupštinu Društva i rukovodi njenim radom, potpisuje akte koje donosi Skupština, prati realizaciju zaključaka i obavlja i druge poslove u skladu s ovim Pravilima i Poslovnikom o radu Skupštine.

2)      U slučaju objektivne spriječenosti, predsjednika/cu Skupštine zamjenjuje dopredsjednik/ca Skupštine sa svim pravima, ovlaštenjima i obavezama.

 

 

Član 26.

(Rad Skupštine)

1)      Organizacija, način rada i odlučivanja na sjednici Skupštine Društva bliže će se odrediti Poslovnikom o radu organa Društva.

 

 

 

b)     PREDSJEDNIK/CA DRUŠTVA

 

 

Član 27.

(Predsjednik/ca Društva)

1)      Predsjednik/ca Skupštine je istovremeno i predsjednik/ca Društva.

2)      Predsjednik/ca i dopredsjednik/ca Skupštine ne mogu biti članovi Upravnog odbora, ali učestvuju u njegovom radu.

 

 

 

c)      UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA

 

 

Član 28.

(Članovi Upravnog odbora Društva)

1)      Upravni odbor Društva je izvršni organ Skupštine Društva.

2)      U skladu sa strukturom članstva u Skupštini, članovi Upravnog odbora mogu biti samo iz reda redovnih članova Društva.

3)      Upravni odbor Društva čine predsjednik/ca Upravnog odbora i 6 članova koje bira Skupština Društva.

4)      Mandat članova Upravnog odbora Društva koje imenuje Skupština traje 4 godine, a isti član može biti najviše dva puta uzastopno biran na tu poziciju.

5)      Upravni odbor Društva za svoj rad odgovara Skupštini.

 

                                                                 Član 29.

(Zadaće Upravnog odbora Društva)

1)      Upravni odbor Društva stara se o izvršavanju odluka Skupštine Društva te obavlja sljedeće:

-          utvrđuje prijedlog programa finansiranja redovne djelatnosti i proširenja materijalne osnove Društva i dostavlja ga Skupštini na razmatranje i usvajanje;

-          utvrđuje prijedlog finansijskog plana i završnog računa i dostavlja ih Skupštini na razmatranje i usvajanje;

-          utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i drugih općih akata Društva;

-          utvrđuje prijedlog godišnjeg i dugoročnog programa rada Društva;

-          priprema informacije, analize i druge materijale neophodne za rad Skupštine Društva;

-          stara se o pravilnom vršenju stručnih, finansijskih i administrativno-tehničkih poslova Društva;

-          stara se o blagovremenom izvršenju odluka Skupštine;

-          formira radna tijela (komisije i radne grupe) radi pručavanja pojedinih pitanja od interesa za Društvo;

-          donosi odluku o imenovanju sekretara Društva, vrši izbor administrativno-tehničkih radnika ukoliko se ukaže potreba;

-          izvršava finansijski plan, donosi prijedlog njegovog rebalansa i prijedlog završnog računa;

-          stara se za blagovremeni protok sredstava za rad Društva;

-          donosi Poslovnik o svom radu;

-          vrši i druge poslove utvrđene ovim Statutom ili posebnim odlukama Skupštine Društva.

 

 

                                                                 Član 30.

(Sjednice Upravnog odbora)

1)      Upravni odbor Društva radi kroz sjednice, na kojima se donose punovažne odluke u prisustvu najmanje dvije trećine članova.

2)      Upravni odbor Društva se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca. Odluke se donose većinom glasova prisutnih.

3)      Sjednice Upravnog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik/ca Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu član kojeg odredi Upravni odbor Društva.

4)      O radu sjednica Upravnog odbora vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik/ca Upravnog odbora i zapisničar kojeg odredi Upravni odbor Društva.                                                

 

 

                                                                Član 31.

(Način rada Upravnog odbora)

1)      Način rada, donošenje odluka i rješavanje drugih pitanja iz djelokruga rada Upravnog odbora utvrđuje se Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

 

 

 

 

d)     NADZORNI ODBOR DRUŠTVA

                                                               

 

Član 32.

(Članovi Nadzornog odbora)

1)      Nadzorni odbor ima 3 člana koje bira Skupština iz reda redovnih članova Društva.

2)      Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine, a isti član može biti najviše dva puta uzastopno biran na tu poziciju.

 

 

                                                                Član 33.

(Zadaće Nadzornog odbora)

1)      Nadzorni odbor Društva prati izvršavanje politike koju je u oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja i realizacije programa rada utvrdila Skupština Društva.

 

 

 

VI. SEKRETAR DRUŠTVA

 

 

                                                                Član 34.

(Imenovanje sekretara Društva)

1)      Sekretara Društva imenuje i bira Upravni odbor Društva iz reda redovnih članova Društva na vrijeme od 4 godine, s tim da imenovani može biti izabran najviše dva puta uzastopno.

 

 

Član 35.

(Zadaće sekretara)

1)      Sekretar Društva obavlja poslove i zadatke u skladu sa stavovima i zaključcima Upravnog odbora i u skladu s ovim Statutom i Poslovnikom Udruženja.

2)      Sekretar Društva za svoj rad odgovara predsjedniku/ci Društva i Upravnom odboru Društva, a o svome radu podnosi izvještaj Upravnom odboru.

 

 

 

 

VII. IZBORI U DRUŠTVU                                                                                                                                                                        

 

 

Član 36.

(Organizacija izbora)

1)      Izbori za članove organa i tijela  Društva vrše se svake četvrte godine i po pravilu su  javni, ako izborno tijelo ne odluči drukčije.

2)      Bliže odredbe o izborima u Društvu reguliraju se odlukom o sprovođenju izbora u Društvu koju donosi Skupština Društva.

 

VIII. IZVORI  FINANSIRANJA DRUŠTVA

 

 

Član 37.

(Osiguravanje sredstava)

1)      Za obavljanje  utvrđenih djelatnosti i ostvarivanja  programskih ciljeva i zadataka, Društvo će sredstva osiguravati iz sljedećih izvora:

- prihodi od članarine;

- prilozi i darovi;

- prihodi od vršenja vlastite djelatnosti;

- prihodi od projekata;

- drugi izvori u skladu sa Zakonom.

2)      Društvo vodi evidenciju o finansijskom i materijalnom poslovanju, te raspolaže    sredstvima iz stava 1. ovog člana u skladu sa Zakonom i posebnim aktom Društva.

3)      Društvo po potrebi, a s obzirom na finansijsko stanje, može angažirati osobu za administrativno-tehničke poslove i vođenje web stranice Društva.

 

 

 

 

IX. VIJEĆE/SAVJET DRUŠTVA

                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                               

Član 38.

(Zadaće Vijeća/savjeta Društva)

1)      Za obavljanje  stručnih i administrativnih poslova Društva organizirat će se Vijeće/savjet Društva (u daljem teksta Vijeće Društva). Vijeće Društva čine predstavnici općinskih Aktiva pedagoga-psihologa koji su članovi Društva.

2)      Vijeće Društva izvršava poslove i zadatke koji proizlaze iz aktivnosti i djelovanja organa i radnih tijela Društva.

3)      Organizacija poslova  i zadataka, kao i prava, obaveze i odgovornosti, finansiranje i druga pitanja od značaja za organiziranje i rad Vijeća Društva, bliže se uređuju aktom koji donosi Upravni odbor Društva.

 

 

 

 

X. JAVNOST RADA

 

 

Član 39.

(Ostvarivanje javnosti rada)

1)      Rad Društva je javan.

2)      Javnost rada ostvaruje se i osigurava na način utvrđen Zakonom, ovim Statutom, te Poslovnikom o radu organa i radnih tijela Društva.

 

XI. NAČIN DONOŠENJA STATUTA

 

 

Član 40.

(Statut, izmjene i dopune Statuta)

1)      Statut Društva donosi Osnivačka Skupština Društva.

2)      Izmjene i dopune Statuta Društva vrše se na način i po postupku  identičnom za donošenje Statuta.

 

 

 

 

XII. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

 

 

                                                                 Član 41.

(Načini zastupanja i predstavljanja)

1)      Društvo zastupa i predstavlja predsjednik/ca Skupštine Društva.

2)      U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika/ce Skupštine, Društvo predstavlja predsjednik/ca Upravnog odbora  ili sekretar Društva.

3)      U poslovima kojima se otuđuju ili opterećuju nepokretnosti Društva ili se za Društvo stvaraju finansijske obaveze u iznosu većem od 1000,00 KM, predsjednik/ca Društva, predsjednik Upravnog odbora Društva i sekretar Društva dužni su pribaviti prethodnu pisanu saglasnost Upravnog odbora.

 

 

 

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

                                                                Član 42.

(Prestanaka rada Društva)

1)      Društvo prestaje s radom u slučajevima određenim Zakonom.

 

 

                                                                 Član 43.

(Imovina i sredstva Društva)

1)      U slučaju prestanka rada Društva, imovina i sredstva Društva predaju se organizaciji koja preuzima vršenje zadatka Društva, a odluku o tome donosi Skupština Društva.

 

 

                                                                 Član 44.

(Odredbe Statuta)

1)      Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruženja.

                                                                 

Član 45.

(Stupanje na snagu Statuta)

1)      Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

 

 

 

U Tuzli, 11.10.2018.godine                                           Predsjednica Skupštine Društva

                                                                                    

                                                                                                    Adina Arapčić